niedziela, 14 czerwca 2009

Zmiana układu

Zob. Internetowy Informator Prawny

Przesłanka = po zatwierdzeniu układu nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, która w sposób istotny wpływa na trwały wzrost lub zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa upadłego =
upadły oraz każdy z wierzycieli może wystąpić o zmianę układu. (zmiana może być dokonana tylko raz; w razie oddalenia pierwszego wniosku można jednak wystąpić ponownie).

Zmiana możliwa tylko przy układzie restrukturyzacyjnym gdzie upadły nadal jest właścicielem przedsiębiorstwa.

Zmiana nie jest możliwa przy układzie likwidacyjnym.

Postępowanie w przedmiocie zmiany układu odbywa się na wniosek upadłego bądź każdego z wierzycieli. Nikt inny nie jest legitymowany do złożenia takiego wniosku.

Postanowienie sądu o wszczęciu postępowania o zmianę układu podlega obwieszczeniu. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

Samo jednak wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania o zmianie układu nie ma wpływu na realizację obowiązków upadłego objętych układem. Postępowanie o wszczęciu postanowienia o zmianie układu nie zawiesza ani nie daje podstaw do zawieszenia egzekucji czy postępowań zabezpieczających prowadzonych na podstawie wyciągu z listy wierzytelności. Wszczęcie postępowania o zmianę układu nie stanowi też przeszkody do wszczęcia postępowania o uchylenie układu.

Postanowienie określa, jacy wierzyciele mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w postępowaniu w sprawie zmiany układu oraz z jakimi sumami wierzyciele ci głosują. W zgromadzeniu mogą także uczestniczyć ci wierzyciele wierzytelności spornych, które po zawarciu układu zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną. W zgromadzeniu nie mają prawa uczestniczyć wierzyciele, których wierzytelności zostały w całości zaspokojone.

Wierzyciele głosują z sumą swoich wierzytelności, z jaką głosowali na zgromadzeniu, na którym doszło do zawarcia układu (tj. pierwotną).

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


 

Zgromadzenie wierzycieli

Zob. Internetowy Informator Prawny

Zwołuje = Sędzia Komisarz

Obligatoryjnie = gdy ustawa wymaga podjęcia uchwały zgromadzenia; na wniosek min. 2 wierzycieli mających łącznie min. 1/3 uznanych wierzytelności;

Fakultatywnie = gdy uzna to za potrzebne.

Przez obwieszczenie = określające termin, miejsce i przedmiot obrad zgromadzenia. Obwieszczenie przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia. Odpisy obwieszczenia doręcza się: syndykowi, nadzorcy sądowemu, zarządcy, członkom rady wierzycieli i upadłemu. 

Przewodniczy = Sędzia-komisarz, bez prawa głosu

Z przebiegu sporządza się protokół.

Prawo uczestnictwa z prawem głosu =
wierzyciele uznanych wierzytelności.

Sędzia-komisarz może dopuścić = na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu upadłego = wierzyciela wierzytelności uprawdopodobnionej lub warunkowej.

Głosy oblicza się = wg sumy wierzytelności na liście.

Wierzytelność solidarna lub niepodzielna = głosowanie przez wspólnego pełnomocnika (pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym !!!!; udzielone adwokatowi lub radcy nie wymaga poświadczenia).

Pełnomocnikiem może być także jeden z wierzycieli.

Nie ma prawa głosu:

 • wierzytelności nabyta po ogłoszeniu upadłości, chyba że jako spłata długu powstałego przed ogłoszeniem upadłości.
 • w spr. dot. układu = małżonek upadłego, krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny lub powinowaty w linii bocznej do 2 stopnia włącznie, przysposabiający, przysposobiony, a gdy upadłym jest osobowa spółka handlowa, wspólnik odp. za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, będący jej wierzycielem, oraz osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Wierzyciele będący spółką powiązaną z upadłym oraz osoby upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką i osoby upoważnione do jej reprezentacji, jeżeli upadły jest spółką dominującą.

Głosowanie odbywa się ustnie = zasada.

Sędzia-komisarz może zarządzić głosowanie
pisemne = wówczas głosuje się na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. (adwokat bez poświadczenia).

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych, większością głosów wierzycieli mających przynajmniej 1/5 sumy wierzytelności.

W sprawach o wyłączenie mienia z masy upadłości - przynajmniej 2/3 ogólnej sumy uznanych wierzytelności.

Sędzia-komisarz może uchylić uchwałę zgromadzenia wierzycieli, jeżeli jest sprzeczna z prawem lub narusza dobre obyczaje albo rażąco narusza interes wierzyciela, który głosował przeciw uchwale. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.

W razie odroczenia zgromadzenia = sędzia-komisarz podaje nowy termin obecnym = nie dokonuje się ponownego obwieszczenia.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


 

Zgłoszenie wierzytelności

Zob. Internetowy Informator Prawny

 • Na piśmie w 2 egzemplarzach
 • + oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. (Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność.)

Treść zgłoszenia:

 1. dane wierzyciela - imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę;
 2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
 3. dowody na istnienie wierzytelności (mogą być świadkowie);
 4. kategorię (4), do której wierzytelność ma być zaliczona;
 5. zabezpieczenie związane z wierzytelnością oraz sumę zabezpieczenia;
 6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
 7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne.

Z urzędu = także bez wniosku wpisuje się na listę:

 • wierzytelność zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w KW lub w rejestrze okrętowym.
 • j.w., także jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciele chcą w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia
 • wierzytelności pracowników upadłego
 • z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jeżeli w dokumentach upadłego znajdują się tytuły egzekucyjne lub inne bezsporne dokumenty, z których wynika obowiązek ich zapłaty,
 • wierzytelność stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną, wydanymi po ogłoszeniu upadłości.


 

Wierzyciel przedsiębiorca lub preprezent. przez adwokata + braki = zwrot bez wzywania do uzupełnienia.

Wierzyciel os. fiz + braki = wezwanie do uzupełnienia.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


 

Zawarcie układu

Zob. Internetowy Informator Prawny

 • Układ zawierany jest na Zgromadzeniu Wierzycieli(ZW).
 • ZW powinno się odbyć w terminie 1 m-ca od zatwierdzenia listy wierzytelności.
 • Zawiadamiając o zgromadzeniu doręcza się propozycje układowe oraz informacje o podziale wierzycieli na kategorie interesów.
 • Na ZW nadzorca sądowy albo zarządca składa sprawozdanie o stanie przedsiębiorstwa oraz opiniuje realność propozycji układowych.
 • Kilka propozycji układowych = sędzia-komisarz ustala kolejność głosowania nad propozycjami. Przyjęcie jednej propozycji układowej = wyklucza głosowanie nad dalszymi. 
 • Układ zostaje przyjęty = jeżeli za głosowało większość wierzycieli z każdej kategorii interesów, mających łącznie nie mniej niż 2/3 wierzytelności, które uprawniają do uczestniczenia w głosowaniu.
 • Mimo nie uzyskania większości w jednej z kategorii, układ zostaje przyjęty = jeżeli wierzyciele z tej listy zostaną zaspokojeni w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku upadłości obejmującego likwidację (w tym przypadku zawarcie układu stwierdza sędzia-komisarz postanowieniem).
 • Jeżeli nie doszło do zawarcia układu = sąd niezwłocznie zmienia postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej i ustanawia syndyka. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Ponowne dopuszczenie do układu jest niedopuszczalne.

Upadły oraz wierzyciele mogą zgłosić zmiany do propozycji układowych (kolejność głosowania nad zmianami ustala sędzia – komisarz – tak jak przy głosowaniu nad propozycjami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach sędzia-komisarz może odroczyć głosowanie nad układem na okres do 1 m-ca. Odroczenie nie może być ponowione.

Jeżeli układ określa zabezpieczenie jego wykonania przez osoby trzecie, udzielenie kredytu upadłemu lub zgodę osób trzecich na zmianę treści praw lub stosunków prawnych, głosowanie nad układem może odbyć się tylko wtedy, gdy na zgromadzeniu wierzycieli przedłożone zostaną dokumenty, z których wynika, że zobowiązania te po zawarciu układu zostaną wykonane.

W zgromadzeniu może brać udział także wierzyciel, którego wierzytelność nie została umieszczona na liście wierzytelności, jeżeli przedstawi sędziemu-komisarzowi prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną stwierdzające jego wierzytelność.

W zgromadzeniu nie biorą udziału wierzyciele wierzytelności spornych.

Sędzia-komisarz może zwołać ZW wyznaczone w celu zawarcia układu także wtedy, gdy suma spornych wierzytelności nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


 


 

Zatwierdzenie układu

Zob. Internetowy Informator Prawny

Układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd = zaskarżalne postanowienie.

Rozprawa nie wcześniej niż po upływie 1 tygodnia od ZW. 

O terminie rozprawy
zawiadamia się przez obwieszczenie, chyba że sędzia-komisarz zawiadomił o tym na zgromadzeniu wierzycieli. 

Sąd odmawia zatwierdzenia układu = jeżeli narusza on prawo albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. 

Sąd może odmówić zatwierdzenia układu = jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi i zgłosili zarzuty. 

Po odmowie zatwierdzenia układu = sąd zmienia postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację i wyznacza syndyka albo umarza postępowanie.

Po zatwierdzeniu układu = sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego = upadły odzyskuje prawo do władania i zarządzania majątkiem w takim zakresie, w jakim wynika to z treści układu.

Układ wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, choćby nie zostały umieszczone na liście. 

Układ nie wiąże wierzycieli, których upadły umyślnie nie ujawnił i którzy w postępowaniu nie uczestniczyli.

Układ nie narusza praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego i hipoteki morskiej, jeżeli były ustanowione na mieniu upadłego, chyba że uprawniony wyraził zgodę na objęcie zabezpieczonej wierzytelności układem. W przypadku wyrażenia zgody na objęcie układem zabezpieczonej wierzytelności prawa powyższe pozostają w mocy, z tym że zabezpieczają one wierzytelność w wysokości i na warunkach płatności określonych w układzie.

Układ + odpis prawomocnego postan. o zatwierdzeniu układu = podstawę wpisów w księdze wieczystej i rejestrach. Jeżeli układ przewiduje ustanowienie zarządu przymusowego na czas wykonania układu, odpis układu + odpis postanowienia = tytuł wykonawczy do wprowadzenia zarządcy we władanie majątkiem upadłego. 

Z dniem zatwierdzenia układu:

 • umorzenie egzekucji i post. zabezpiecz. (dot. należności objętych układem)
 • tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, które stanowiły podstawę do prowadzenia takich postępowań, tracą z mocy prawa wykonalność.

Wyciąg z listy wierzytelności +odpis postanowienia zatwierdzającego układ = tytuł egzekucyjny przeciwko upadłemu oraz temu, kto udzielił zabezpieczenia wykonania układu, jeżeli został w sądzie złożony dokument stwierdzający udzielenie zabezpieczenia. Po wykonaniu układu lub po wyegzekwowaniu należności stwierdzonych układem sąd na wniosek upadłego, zarządcy lub innej osoby, która jest odpowiedzialna za wykonanie układu, wydaje postanowienie o wykonaniu układu. Na postanowienie sądu w przedmiocie wykonania układu przysługuje zażalenie. Prawomocne postanowienie o wykonaniu układu stanowi podstawę do wykreślenia wszelkich wpisów w księdze wieczystej i rejestrach. Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego wykonanie układu, upadły odzyskuje prawo swobodnego zarządzania majątkiem i rozporządzania jego składnikami.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


 


 

Zatwierdzenie/uzupełnienie listy

Zob. Internetowy Informator Prawny

Zatwierdzenie listy:

 1. Listę sporządza syndyk (nadzorca sądowy, zarządca)
 2. Następnie przekazuje ją do zatwierdzenia sędziemu-komisarzowi,
 3. Sędzia-komisarz ogłasza o sporządzeniu listy w MSiG,
 4. W terminie 2 tygodni od ogłoszenia można wnieść sprzeciw.
 5. Po rozpatrzeniu sprzeciwów lub po upływie terminu do ich wniesienia listę zatwierdza sędzia-komisarz.

Sędzia-komisarz może z urzędu dokonać zmian na liście. Postanowienie o zmianie podlega obwieszczeniu z urzędu. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

Uzupełniająca lista wierzytelności:

 • wierzytelności zgłoszone po terminie,
 • ujawnione po terminie wierzytelności niewymagające zgłoszenia,
 • po zatwierdzeniu listy nastąpiło zdarzenie uzasadniające zmianę na liście.

Na postanowienie sędziego-komisarza dotyczące uzupełnienia lub zmiany na liście przysługuje zażalenie.

Uzupełnienie i zmianę na liście wierzytelności rozpoznaje się z zachowaniem przepisów właściwych procedurze zgłoszenia wierzytelności.

Wierzytelność, której uznania odmówiono w całości lub w części, może być dochodzona przeciwko upadłemu po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

Wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym.

Upadły może żądać ustalenia, że wierzytelność objęta listą nie istnieje albo istnieje w mniejszym zakresie, jeżeli nie uznał wierzytelności zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym i nie zapadło co do niej jeszcze prawomocne orzeczenie sądowe. 

Po nadaniu wyciągowi z listy wierzytelności klauzuli wykonalności, zarzut, że wierzytelność objęta listą wierzytelności nie istnieje albo że istnieje w mniejszym zakresie, upadły może podnieść w drodze powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


 


 

Zaskarżanie listy wierzytelności

Zob. Internetowy Informator Prawny

 1. Listę sporządza syndyk (nadzorca sądowy, zarządca)
 2. Następnie przekazuje ją do zatwierdzenia sędziemu-komisarzowi,
 3. Sędzia-komisarz ogłasza o sporządzeniu listy przez obwieszczenie i ogłoszenie w MSiG,
 4. w MSiG ukaże się wyłącznie wzmianka o sporządzeniu listy. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany
 5. W terminie 2 tygodni od ogłoszenia można wnieść sprzeciw.

Sprzeciw = jedyny środek zaskarżenia dec. syndyka o uznaniu, odmowie uznania wierzytelności.

Uprawniony do sprzeciwu:

 • co do uznania wierzytelności = każdy wierzyciel umieszczony na liście,
 • co do odmowy uznania = wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
 • Upadły = jeżeli projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

Sprzeciw można wnieść także na zaliczeniu do niewłaściwej kategorii wierzytelności.

Forma sprzeciwu = wymagania pisma procesowego + wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia-komisarz odrzuci sprzeciw:

 • nieodpowiadający wymogom formalnym,
 • spóźniony.

W terminie 1 tygodnia od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu można wnieść go ponownie.

Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu = sprzeciw może być oparty tylko na zdarzeniach powstałych po zamknięciu rozprawy w sprawie, w której orzeczenie zostało wydane.

Sprzeciw rozpoznaje sędzia-komisarz na rozprawie.

Postanowienia sędziego komisarza:

 • uwzględnia sprzeciw i zmienia odpowiednio listę wierzytelności, albo
 • oddala sprzeciw

Sędzia komisarz nie może przekazać sprawy do ponownego rozpoznania.

Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie (skargi kasacyjnej nie ma).

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl