niedziela, 14 czerwca 2009

Ogłoszenie upadłości

Zob. Internetowy Informator Prawny

Forma = Postanowienie:

 • o ogłoszeniu upadłości (zażalenie tylko upadły)
 • oddalające wniosek o ogłoszeniu upadłości (zażalenie tylko wnioskodawca).

Treść postanowienie o ogłoszeniu upadłości:

 • dane upadłego,
 • opcja likwidacyjna czy układowa;
 • jeżeli układowa = czy i w jakim zakresie upadły będzie miał zarząd;
 • wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie (min. 1, max. 3 m-ce.);
 • wezwanie osób mających nieujawnione w KW prawa do nieruchomości do ich zgłoszenia w terminie (min. 1, max. 3 m-ce.) pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
 • wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka albo nadzorcę sądowego, albo zarządcę;
 • oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli upadły jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości:

 • Data postanowienia = datą upadłości.
 • skuteczne i wykonalne
  z dniem wydania, chyba że przepis szczególny inaczej.
 • niezwłocznie do publicznej wiadomości przez:
  • obwieszczenie w MSiG, oraz
  • opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym.
 • doręcza się: syndykowi, nadzorcy sądowemu albo zarządcy, upadłemu albo jego spadkobiercy oraz wierzycielowi, który żądał ogłoszenia upadłości.
 • Dodatkowo doręcza się:
 1. organowi założycielskiemu - PP,
 2. Ministrowi Skarbu Państwa - jednoosobowej sp. Sk.P.
 3. Prezesowi NBP - uczestnik systemu płatności,
 4. Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego - spółka publiczna
 • powiadamia się:
  • Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,
  • izbę skarbową,
  • właściwy oddział ZUS
  • Komisji Nadzoru Finansowego (telefon, e-mail)

Zażalenie przysługuje:

 • wyłącznie upadłemu = o ogłoszeniu upadłości
 • wyłącznie wnioskodawcy= oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości.

Sąd II nie może orzec o ogłoszeniu upadłości.

Jeżeli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli zawarto układ, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu wraz z postanowieniem o zatwierdzeniu układu.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl