niedziela, 14 czerwca 2009

Koszty postępowania

Zob. Internetowy Informator Prawny

Jakie wydatki stanowią koszty postęp. upadłościowego?

Koszty postępowania upadłościowego:

 1. opłaty sądowe,
 2. wydatki niezbędne dla osiągnięcia celu postępowania.

Wydatki:

 1. wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, ich zastępców + uznane przez sędziego-komisarza wydatki tych osób.
 2. wynagrodzenie osób zatrudnionych za zgodą sędziego-komisarza albo którym za zgodą sędziego-komisarza zlecono wykonanie czynności;
 3. składki od wynagrodzeń ww. osób (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe);
 4. koszty obwieszczeń i ogłoszeń;
 5. koszty postępowania dowodowego oraz wysłuchania;
 6. koszty zgromadzenia wierzycieli, wydatki rady wierzycieli oraz wynagrodzenie członków rady.

Ponadto, przy likwidacji:

 • koszty likwidacji masy;
 • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie upadłego należne za okres po ogłoszeniu upadłości oraz odprawy i odszkodowania, związane z rozwiązaniem umów o pracę;
 • składki od wynagrodzeń ww. osób (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe)
 • podatki i inne daniny publiczne należne za okres po ogłoszeniu upadłości;
 • koszty działalności gospodarczej prowadzonej przez syndyka po ogłoszeniu upadłości.

Do kosztów nie wchodzą:

 • koszty własne wierzycieli,
 • koszty pełnomocników wierzycieli,
 • koszty własne upadłego (wyjątek: koszty związane z funkcjonowaniem jego organów - ustalane każdorazowo przez Sędziego Komisarza w drodze zaskarżalnego postanowienia).

Koszty pokrywane są z = masy upadłości = z majątku upadłego. 

Niepokryte z masy = po zakończeniu postęp. upadł. ponosi także upadły.

Sędzia-komisarz może zwolnić upadłego z kosztów sądowych = w razie uchylenia postępowania upadłościowego. 

Wierzyciel nie ma prawo do zwrotu = własnych kosztów poniesionych w postępowaniu upadłościowym.

Wierzycielowi zwraca się:

 • koszty sprzeciwu co do uznania wierzytelności innego wierzyciela, jeżeli w wyniku wniesienia tego sprzeciwu odmówiono uznania zaskarżonej wierzytelności, jak również
 • zaliczkę na koszty postępowania, którą złożył na żądanie sędziego-komisarza albo zgodnie z uchwałą zgromadzenia wierzycieli, jeżeli fundusze masy upadłości wystarczą na jej pokrycie.

Wierzyciel ponosi koszty
wywołane zgłoszeniem wierzytelności po terminie (także niezawinione), np:

 • postępowania dowodowego związanego z ustaleniem istnienia spóźnionej wierzytelności;
 • obwieszczenia.
 • koszty ew. sprzeciwu innego wierzyciela, który wystąpił przeciwko uznaniu spóźnionej wierzytelności.

Sędzia-komisarz może zobowiązać wierzyciela do złożenia zaliczki na koszty związane ze zgłoszeniem wierzytelności po terminie. Brak zaliczki = zgłoszenie podlega zwrotowi.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl