niedziela, 14 czerwca 2009

Syndyk

Zob. Internetowy Informator Prawny

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej = powołanie syndyka.

Syndyk:

 • Działa na rachunek upadłego, lecz w imieniu własnym.
 • jest wyznaczany przez sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.
 • Obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, reprezentuje masę na zewnątrz i przeprowadza likwidację majątku masy.
 • Reprezentuje nie tylko interesy upadłego, ale także wierzycieli,
 • jego zadaniem nie jest dalsze prowadzenie działalności gospodarczej (tylko wyjątkowo), lecz likwidacja masy upadłości.
 • jest ustawowym zastępcą upadłego lub wierzycieli albo upadłego i wierzycieli.
 • syndyk jest organem sądu działającym w swoim imieniu.
 • Nie odp. za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dot. masy.
 • Odpowiada za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.
 • Może udzielać pełnomocnictw. 
 • Postępowania dot. masy mogą być wszczęte i prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu.

Syndykiem może być:

 1. osoba fizyczna mająca odpowiednią licencję,
 2. spółka handlowa, której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę mającą taką licencję.

Syndykiem nie może być osoba, którą wiążą z upadłym następujące stosunki:

 • jest wierzycielem lub dłużnikiem upadłego,
 • małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym upadłego lub jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu, osobą pozostającą z nim w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby albo osobą pozostającą z upadłym w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkującą i gospodarującą;
 • jest lub była zatrudniona przez upadłego na podstawie stosunku pracy albo innego stosunku prawnego, z wyłączeniem umowy o sprawowanie funkcji nadzorcy sądowego w postępowaniu naprawczym
 • jest lub była członkiem organu, wspólnikiem lub akcjonariuszem upadłego.

Syndyk oraz osoby wskazanie w pkt. 2 nie mogą nabyć rzeczy w postępowaniu upadłościowym, w którym sprawuje on lub sprawował tę funkcję. Przeszkoda ta trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

Obowiązki syndyka:

 • obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go oraz przystępuje do jego likwidacji,
 • ustala skład masy upadłości na podstawie wpisów w księgach oraz dokumentach bezspornych,
 • sporządza spis inwentarza; szacuje majątek
 • Sporządza sprawozdanie finansowe
 • Likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, sprzedaż nieruchomości i ruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych wchodzących w skład masy albo ich zbycie,
 • wykonuje obowiązki określone przepisami o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (wszelkie czynności niezbędne dla uzyskania świadczeń z FGŚP).
 • Zawiadamiania o upadłości:
  • znanych wierzycieli,
  • komornika ogólnej właściwości upadłego
  • placówki pocztowej,
  • banki i inne instytucje, z którymi upadły zawarł umowę o udostępnienie skrytki sejfowej albo złożył pieniądze lub inne przedmioty, np. papiery wartościowe;
  • wzywa przedsiębiorstwa składowe, spedycyjne, przewozowe, w których znajdują się lub mogą się znajdować towary należące do upadłego lub przesyłki do niego adresowane, o przekazanie mu przesyłek lub towarów, a także o niewykonywanie poleceń kierowanych do nich przez upadłego. 

Obowiązki sprawozdawcze syndyka

 • Syndyk składa sędziemu-komisarzowi w terminach przez niego wyznaczonych, przynajmniej co 3 m-ce, sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe z uzasadnieniem.
 • Po zakończeniu swojej działalności syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca i ich zastępcy składają sprawozdanie ostateczne obejmujące sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe.
 • Syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, jeżeli możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami lub sprzedaż przedsiębiorstwa w całości lub jego zorganizowanych części.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl