niedziela, 14 czerwca 2009

Wpływ na inne postępowania

Zob. Internetowy Informator Prawny

Wpływ ogłoszenia upad. na inne postępowania w razie upad. obejmującej likwidację majątku upadłego.

Postępowania sądowe i administracyjne dot. masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone dalej jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. Syndyk prowadzi te postępowania w imieniu własnym, ale na rzecz upadłego.

Postępowanie wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości o należności, które podlegają zaspokojeniu z masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi, ale tylko w przypadku, gdy po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostały umieszczone na liście wierzytelności; nie dot. to alimentów należnych od upadłego.

Egzekucja wszczęta przed ogłoszeniem upadłości = zawieszenie z mocy prawa z datą ogłoszenia upadłości + umarzenie z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym i nie wydane przelewa się do masy upadłości, a wierzyciele, którzy prowadzili egzekucje będą zaspakajani według przepisów ustawy (podział funduszów masy).

W czasie postępowania upadłościowego niedopuszczalne jest wszczęcie egzekucji z masy upadłości.

Orzeczenie zasądzające świadczenie od upadłego wydane po ogłoszeniu upadłości podlega wykonaniu według przepisów ustawy.

Zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego traci moc z dniem ogłoszenia upadłości, a toczące się już postępowanie ulega umorzeniu.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl