niedziela, 14 czerwca 2009

Bezskuteczność czynności upadłego

Zob. Internetowy Informator Prawny

Cel = zapobieżenie pozbywania się majątku z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Bezskuteczne czynn. w stosunku do masy następuje:

 1. z mocy prawa,
 2. z mocy postanowienia sędziego – komisarza,

Z mocy prawa:

 1. dokonane przez upadłego w ciągu 1 roku przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale po rażące niskiej cenie.
 2. Zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego w terminie 2 m-cy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednak ten, kto otrzymał zapłatę lub zabezpieczenie, może w drodze powództwa lub zarzutu żądać uznania tych czynności za skuteczne, jeżeli w czasie ich dokonania nie wiedział o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości.
 3. Czynności prawne odpłatne dokonane w terminie 6 m-cy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do 2 stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiającym.

  Zasadę tę stosuje się odpowiednio do czynności upadłego, będącego spółką lub osobą prawną, dokonanej z jej wspólnikami, ich reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze spółkami powiązanymi, ich wspólnikami, reprezentantami lub małżonkami tych osób, a także do czynności upadłego będącego spółką, których dokonał z inną spółką, jeżeli jedna z nich była spółką dominującą.

Na mocy postanowienia sędziego–komisarza:

 1. Obciążenie hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub innym obciążeniem rzeczowym, gdy upadły nie był dłużnikiem osobistym, na 1 rok przed wnioskiem, a w związku z ustanowieniem tego zabezpieczenia upadły nie otrzymał żadnego świadczenia.
 2. Określenie rażąco wysokiego
  wynagrodzenia za pracę pracownika zarządzającego przedsiębiorstwem upadłego, gdy nie jest to uzasadnione nakładem pracy.

Procedura:

Bezskuteczność z mocy prawa = syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca występuje z powództwem o uznanie czynności za bezskuteczną przeciwko O3, która uzyskała korzyść majątkową. Odpowiednio stosuje się przepisy KC o ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

Nie można po upływie 2 lat od ogłoszenia upadłości, chyba że na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego uprawnienie to wygasło wcześniej. Termin ten nie ma zastosowania, gdy żądanie uznania czynności za bezskuteczną zgłoszone zostało w drodze zarzutu. Orzeczenie sądu ma charakter deklaratoryjny, gdyż sąd stwierdza iż dana czynność jest bezskuteczna w stosunku do masy z mocy prawa.

Bezskuteczność na mocy postanowienia sędziego - komisarza = sędzia - komisarz uznaje czynność za bezskuteczna na wniosek syndyka, zarządcy, nadzorcy sądowego lub z urzędu. Na postanowienie sędziego - komisarza przysługuje zażalenie. Prawomocne postanowienie sędziego komisarza ma charakter konstytutywny.

Skutki uznania czynności za bezskuteczną = to co ubyło lub nie weszło do majątku, podlega przekazaniu do masy upadłości, ew. równowartość.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl