niedziela, 14 czerwca 2009

Likwidacja masy upadłości

Zob. Internetowy Informator Prawny

Cel = uzyskanie środków na zaspokojenie wierzycieli.

Likwidacji masy upadłości dokonuje się przez:

 • sprzedaż przedsiębiorstwa w całości lub jego zorganizowanych części,
 • sprzedaż nieruchomości i ruchomości,
 • ściągnięcie wierzytelności
 • wykonanie albo zbycie innych praw majątkowych.

Likwidację przeprowadza się gdy:

 • ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku,
 • ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu + przewiduje to układ (tzw. układ likwidacyjny)

Przedsiębiorstwo można prowadzić dalej, jeżeli:

 • możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami lub
 • możliwa jest sprzedaż przedsiębiorstwa w całości lub jego zorganizowanych części.

Czynności wstępne:

 • Po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza (aktywa i pasywa) i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego.
 • Syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie 1 m-ca od dnia ogłoszenia upadłości.
 • Plan likwidacyjny powinien określać proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego. Plan likwidacyjny nie wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza.
 • syndyk sporządza sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości i niezwłocznie przedkłada je sędziemu-komisarzowi. Po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym = skutki sprzedaży egzekucyjnej = bez żadnych obciążeń.

W mocy pozostają jednak:

 • służebności drogi koniecznej
 • służebności budynkowe: tj. służebności ustanowione w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli, użytkowanie oraz prawa dożywotnika.

Przed rozpoczęciem likwidacji syndyk może sprzedać ruchomości jeżeli:

 • na zaspokojenie kosztów postępowania,
 • ulegają szybkiemu zepsuciu lub utracie wartości,
 • przechowanie pociąga za sobą zbyt wysokie koszty.

        Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości może być poprzedzona umową dzierżawy na czas określony z prawem pierwokupu.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa można sprzedać = jeżeli sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości nie jest możliwa lub opłacalna.

Sędzia-komisarz na wniosek syndyka przed sprzedażą przedsiębiorstwa wyznacza biegłego do sporządzenia opisu i oszacowania przedsiębiorstwa i jego zorganizowanych części. Zarzuty na opis i oszacowanie rozpoznaje sędzia-komisarz.

Sprzedaży dokonuje się w drodze przetargu. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie 1 m-ca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza. Jeżeli przetarg nie doszedł do skutku albo sędzia-komisarz nie zatwierdził wyboru oferty, sędzia-komisarz wydaje postanowienie o wyznaczeniu nowego przetargu albo zezwala na swobodny wybór nabywcy przez syndyka we wskazanym terminie i określa minimalną cenę sprzedaży oraz warunki zbycia. Rada wierzycieli może wyrazić zgodę na sprzedaż z wolnej ręki mienia, z jednoczesnym określeniem warunków zbycia.

    Sędzia-komisarz może też zezwolić na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości, przy czym może określić warunki sprzedaży albo też określić inny tryb wyboru nabywcy.

    Likwidacja wierzytelności upadłego następuje przez ich ściągnięcie. Jeżeli ściągnięcie napotyka przeszkody albo roszczenie nie jest jeszcze wymagalne, likwidacja nastąpi przez ich zbycie.

Likwidacja praw majątkowych upadłego następuje przez ich wykonanie albo zbycie.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl