niedziela, 14 czerwca 2009

Podstawy ogłoszenia

Zob. Internetowy Informator Prawny

Podstawą ogłoszenia upadłości dłużnika jest jego niewypłacalność, która zachodzi wówczas, gdy:

 1. dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań – nieistotny jest przy tym rozmiar niewykonywanych zobowiązań jak i ich charakter (pieniężne, niepieniężne, cywilnoprawne, publicznoprawne), nieistotna jest także przyczyna; ważne, aby zobowiązania były wymagalne, tzn. upłynął termin ich wykonania;
 2. zobowiązania dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy zobowiązania te na bieżąco wykonuje.

Ogłoszenie upadłości może nastąpić tylko wówczas, gdy istnieje co najmniej 2 wierzycieli przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy, a to wobec zasadniczego celu któremu służy instytucja upadłości, a mianowicie równomiernego zaspokojenia wszystkich wierzycieli dłużnika.

Sposoby prowadzenia postępowania upadłościowego: upadłość z możliwością zawarcia układu, upadłość z możliwością zawarcia układu likwidacyjnego lub upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika.

 • Zgodnie z zasadą optymalizacji (art. 2), sąd ogłasza upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu zawsze wtedy, gdy zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika (racjonalne względy)
  • określenie stopnia zaspokojenia wierzycieli przez symulację – 1) w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego należy określić sumę pieniężną, którą można uzyskać z likwidacji masy upadłości, odjąć od niej spodziewane koszty postępowania i pozostałą kwotę podzielić między wierzycieli z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy podziale funduszów masy; 2) w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu określa się możliwości spłaty upadłego, jego kondycję finansową z uwzględnieniem propozycji układowych, jeżeli takie zgłoszono; 3) jeżeli propozycje układowe obejmują układ likwidacyjny, stopień zaspokojenia wierzycieli określa wartość majątku upadłego pomniejszona o koszty likwidacji.
  • wymóg uprawdopodobnienia okoliczności, że układ umożliwi w większym stopniu zaspokojenie wierzycieli – uprawdopodobnienie w znaczeniu materialnym (okoliczność musi być wysoce pewna i wynikać z materiału zebranego w sprawie, np. z opinii biegłego).
 • Jeżeli, z uwagi na dotychczasowe zachowanie się dłużnika nie ma pewności, że układ będzie wykonany, postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu nie prowadzi się, chyba że propozycje układowe przewidują układ likwidacyjny.
  • zaspokojenie wierzycieli w drodze układu wymaga współpracy dłużnika. Brak takiej współpracy utrudnia prowadzenie postępowania i wykonanie układu (np. jeśli dłużnik podaje nieprawdziwe dane, utrudnia wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu, itd.).
  • Współpraca
   dłużnika nie jest potrzebna do wykonania układu likwidacyjnego. W razie zgłoszenia we wniosku o ogłoszenie upadłości propozycji układowych obejmujących zawarcie układu likwidacyjnego, sąd powinien orzec o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, jeżeli zapewni to wierzycielom zaspokojenie w wyższym stopniu, niż przy postępowaniu obejmującym likwidację majątku, bez względu na dotychczasowe zachowanie dłużnika.
 • Jeżeli brak jest podstaw do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłasza się upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika – jest to rozwiązanie ostateczne.
 • Podstawy zmieniające postanowienie sądu
  • sąd może postanowieniem zmienić postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu albo postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika jeżeli podstawy przeprowadzenia takiego postępowania ujawniły się dopiero w toku postępowania; na postanowienie w tym drugim przypadku przysługuje zażalenie.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl