niedziela, 14 czerwca 2009

Wierzytelności nie objęte układem

Zob. Internetowy Informator Prawny

Układ nie obejmuje:

 1. Alimentów oraz rent z tyt. odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.
 2. Wierzytelności o wydanie mienia nie należącego do majątku upadłego. (Składniki mienia nie należące do majątku upadłego podlegają wyłączeniu z masy upadłości. Wierzytelności o ich wydanie nie mogą być jednak objęte układem).
 3. Wierzytelności spłacone za zgodą sędziego-komisarza. Za zgodą sędziego-komisarza zaspokajane są wierzytelności I kategorii, w miarę wpływu do masy upadłości sum, a także wierzytelności zasądzone orzeczeniem sądu wydanym po ogłoszeniu upadłości, jeżeli należności te podlegają zaspokojeniu z funduszów masy upadłości.
 4. Wierzytelności ze spadku, które weszły do masy po ogłoszeniu upadłości. Jeżeli spadkobiercą jest upadły, spadek wchodzi do masy upadłości. Do układu nie wchodzą jednak wierzytelności, za które upadły odpowiada w związku z nabyciem spadku po ogłoszeniu upadłości, związane jest to z potrzebą ochrony praw wierzycieli spadku. 
 5. Składki na ubezpieczenia społeczne. Do masy upadłości nie wchodzi mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, stanowiące zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym środki pieniężne ZFŚS.
 6. Mienie wyłączone od egzekucji wg KPC
 7. Wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczone na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na jej
  objęcie układem. Zgoda = na objęcie wierzytelności układem powinna być wyrażona
  w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może być wyrażona także ustnie do protokołu.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl