niedziela, 14 czerwca 2009

Postępowanie zabezpieczające

Zob. Internetowy Informator Prawny

Cel = inaczej niż w kpc - ochrona wszystkich wierzycieli, którzy staną się uczestnikami postępowania upadłościowego, a nie tylko wnioskodawcy.

        Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości pochodzi od dłużnika = sąd obligatoryjnie z urzędu dokonuje zabezpieczenia majątku dłużnika.

        Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości pochodzi od wierzyciela = sąd zabezpiecza na wniosek wierzyciela.

Sąd nie jest związany wnioskiem.

        Zabezpieczenie z inicjatywy wierzyciela + oddalenie wniosku o upadłość = dłużnik na pr. do odszkodowania.

Podstawy zabezpieczenia:

Wniosek wierzyciela sąd może (a więc nie musi) uzależnić zabezpieczenie od uprawdopodobnienia istnienia podstaw upadłości.

Obawa, że brak zabezpieczenia pozbawi wierzycieli zaspokojenia nie jest podstawą samego zabezpieczenia, a jedynie przesłanką zastosowania zabezpieczenia przez zarząd przymusowy.

Sposób zabezpieczenia:

  • Ustanowienie
    tymczasowego nadzorcy sądowego
    (dokonywane przez sąd niezwłocznie, gdy dłużnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości). Skutek = ograniczenie dłużnika w prawie zarządu swym majątkiem przez konieczność uzyskania zgody nadzorcy na czynności przekraczające zwykły zarząd.
  • Zawieszenie egzekucji przeciw dłużnikowi,
  • zmiana lub uchylenie zabezpieczeń,
  • Ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika (art. 40), szczególnie w sytuacji gdy zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli, a także gdy dłużnik nie wykonuje poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego. Sąd wyznacza zarządcę przymusowego oraz określa zakres i sposób wykonywania tego zarządu. Skutek = dłużnik może tylko dokonywać czynności zwykłego zarządu. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu są nieważne.

Na postanowienie co do sposobu zabezpieczenia przysługuje zażalenie.

Po ogłoszeniu upadłości upadają zabezpieczenia
w postaci:

  • ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego
  • zarządu przymusowego

z chwilą objęcia majątku przez syndyka albo zarządcę albo objęcia nadzoru przez nadzorcę sądowego.

Inne zabezpieczenia
upadają z dniem ogłoszenia upadłości.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl