niedziela, 14 czerwca 2009

Zakończenie/umorzenie

Zob. Internetowy Informator Prawny

Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego

UMORZENIE:

 • majątek (po wyłączeniu przedmiotów obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską) nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
 • wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty;
 • żądają tego wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności.

Istnienie przesłanek sąd dokonuje na podstawie spisu inwentarza i oszacowania.

Umorzenie = zakończenia postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia likwidacji czy zawarcia układu.

Postanowienie o umorzeniu:

 • ogłasza się przez obwieszczenie w MSiG oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym
 • doręcza się upadłemu, syndykowi, nadzorcy sądowemu albo zarządcy oraz członkom rady wierzycieli.
 • stanowi podstawę do wykreślenia wpisów w KW i w rejestrach.
 • upadły odzyskuje prawo zarządzania swoim majątkiem.
 • umarza się wszczęte przez syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę procesy o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej przez upadłego ze szkodą dla wierzycieli.
 • W innych postępowaniach upadły wchodzi na miejsce syndyka albo zarządcy.

ZAKOŃCZENIE:

Sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania w dwóch wypadkach:

 • po wykonaniu planu podziału;
 • gdy wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni.

  Postanowienie o zakończeniu postępowania:

 • podlega ogłoszeniu i doręczeniu;
 • prawomocne jest podstawą wykreślenia wpisów w KW i w rejestrze;
 • upadły odzyskuje swój majątek, który nie został zlikwidowany, a ponadto księgi przedsiębiorstwa, korespondencję i inne dokumenty;
 • upadły obowiązany jest odebrać od syndyka księgi, korespondencję i inne dokumenty; ich nieodebranie rodzi konsekwencje określone tym przepisem;
 • upadły obowiązany jest odebrać od syndyka majątek, który wchodził do masy upadłości, lecz nie został zlikwidowany w toku postępowania; w razie nieodebrania w terminie wyznaczonym przez syndyka sędzia-komisarz zarządzi likwidację;

Oddłużenia upadłego będącego osobą fizyczną. W postanowieniu o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego, którym jest osoba fizyczna, sąd, na wniosek upadłego, może orzec o umorzeniu w całości lub części zobowiązań upadłego, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, jeżeli zostaną spełnione określone w ustawie warunki (np.  niewypłacalność była następstwem wyjątkowych i niezależnych od upadłego okoliczności) - nie podlegają umorzeniu niektóre należności np. alimentacyjne, wierzytelności ze stosunku pracy oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a na postanowienie sądu II przysługuje kasacja.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl