niedziela, 14 czerwca 2009

Zatwierdzenie/uzupełnienie listy

Zob. Internetowy Informator Prawny

Zatwierdzenie listy:

  1. Listę sporządza syndyk (nadzorca sądowy, zarządca)
  2. Następnie przekazuje ją do zatwierdzenia sędziemu-komisarzowi,
  3. Sędzia-komisarz ogłasza o sporządzeniu listy w MSiG,
  4. W terminie 2 tygodni od ogłoszenia można wnieść sprzeciw.
  5. Po rozpatrzeniu sprzeciwów lub po upływie terminu do ich wniesienia listę zatwierdza sędzia-komisarz.

Sędzia-komisarz może z urzędu dokonać zmian na liście. Postanowienie o zmianie podlega obwieszczeniu z urzędu. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

Uzupełniająca lista wierzytelności:

  • wierzytelności zgłoszone po terminie,
  • ujawnione po terminie wierzytelności niewymagające zgłoszenia,
  • po zatwierdzeniu listy nastąpiło zdarzenie uzasadniające zmianę na liście.

Na postanowienie sędziego-komisarza dotyczące uzupełnienia lub zmiany na liście przysługuje zażalenie.

Uzupełnienie i zmianę na liście wierzytelności rozpoznaje się z zachowaniem przepisów właściwych procedurze zgłoszenia wierzytelności.

Wierzytelność, której uznania odmówiono w całości lub w części, może być dochodzona przeciwko upadłemu po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

Wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym.

Upadły może żądać ustalenia, że wierzytelność objęta listą nie istnieje albo istnieje w mniejszym zakresie, jeżeli nie uznał wierzytelności zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym i nie zapadło co do niej jeszcze prawomocne orzeczenie sądowe. 

Po nadaniu wyciągowi z listy wierzytelności klauzuli wykonalności, zarzut, że wierzytelność objęta listą wierzytelności nie istnieje albo że istnieje w mniejszym zakresie, upadły może podnieść w drodze powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl