niedziela, 14 czerwca 2009

Sędzia komisarz

Zob. Internetowy Informator Prawny

Postępowanie upadł. prowadzą 2 organy sądowe:

 1. Sędzia-komisarz (zawsze jednoosobowo),
 2. Sąd upadłościowy (w składzie 1 lub 3 sędziów zawodowych)

Sędzia komisarz jest wyznaczany przez sąd, który ogłosił upadłość i działa jak sąd I instancji.

 1. kieruje tokiem postępowania,
 2. sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy,
 3. oznacza czynności, których syndykowi, nadzorcy albo zarządcy nie wolno wykonywać bez jego zezwolenia lub bez zgody rady wierzycieli, jak również zwraca uwagę na popełnione przez nich uchybienia a także
 4. ma inne kompetencje, określone w ustawie.

Czynności kierownicze:

 1. przeprowadza postępowanie dowodowe (art. 218),
 2. wysłuchuje upadłego, syndyka, nadzorcę sądowego, wierzycieli oraz inne osoby (art. 217),
 3. dokonuje obwieszczeń oraz ma wpływ na sposób obwieszczenia (art. 221),
 4. zwołuje oraz przewodniczy zgromadzeniu wierzycieli (art. 191, 193),
 5. dopuszcza do udziału w zgromadzeniu wierzycieli mających wierzytelność uprawdopodobnioną oraz zależną od warunku (art. 195 ust. 2),
 6. powołuje radę wierzycieli (art. 201),
 7. może zwołać i przewodniczyć posiedzeniu rady wierzycieli (art. 208).
 8. w postępowaniu prowadzonym z możliwością zawarcia układu sporządza podział wierzycieli na kategorie interesów (art. 278), wyraża zgodę na układ, gdy w jednej z kategorii nie uzyskano wymaganej większości (art. 285).
 9. w postępowaniu zaś obejmującym likwidację majątku upadłego może wstrzymać likwidację masy upadłości (art. 310), a także określa warunki przetargu, nadzoruje go i zatwierdza wybór ofert przez syndyka (art. 320).

Czynności nadzorcze:

 1. kontrolę sprawozdawczości syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy (168 PrUpNapr),
 2. kontrolę wydatków syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy (162 PrUpNapr),
 3. rozpoznaje sprzeciw co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności (listę wierzytelności sporządza syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca) – art. 256 PrUpNapr,
 4. rozpoznaje zarzuty na plan podziału funduszów masy (art. 350),
 5. odwołuje syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę, jeżeli nie pełnią należycie swoich obowiązków lub z powodu przeszkody nie mogą ich pełnić (art. 170 PrUpNapr).

Oznaczanie czynności wymagających zgody:

 1. zezwalanie syndykowi na zatrudnianie osób niezbędnych do zabezpieczenia i likwidacji majątku upadłego,
 2. zezwalanie na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki.


 

Inne czynności:

 1. rozpoznaje skargi na czynności komornika; 
 2. orzeka o wydaniu sum z depozytu;
 3. orzeka o zabezpieczeniu w przypadkach wskazanych w ustawie; 

Sąd upadłościowy – przykładowo:

 • orzeka w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • o wyłączenie mienia z masy upadłości,
 • rozpoznaje zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza


 

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl