niedziela, 14 czerwca 2009

Wniosek o ogłoszenie

Zob. Internetowy Informator Prawny

warunkom pisma procesowego +:

Elementy konieczne:

 1. imię i nazwisko dłużnika, nazwę albo firmę, miejsce zam. albo siedzibę, reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, dane wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia; 
 2. miejsce w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika (niezbędne do określenia właściwości miejscowej sądu rejonowego-sądu gospodarczego); 
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 4. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną.

ZAŁĄCZNIKI do wniosku:

Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do KRS lub innego właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć odpis z KRS dłużnika. 

Wniosek dłużnika, dodatkowo: (art. 23)

 1. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych;
 2. określenie, czy dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku.

ZAŁĄCZNIKI do wniosku:

 1. aktualny, tj. z daty złożenia wniosku, wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; wycena szacunkowa dokonana bez zasięgania opinii biegłych, rzeczoznawców, może być dokonana przez samego dłużnika według jego oceny; 
 2. aktualne sprawozdanie finansowe, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku sporządzania takiego sprawozdania - bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż 30 dni przed złożeniem wniosku; 
 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia; 
 4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku; 
 5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty; 
 6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi; 
 7. informację o postępowaniach dot. ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w KW lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika; 
 8. miejsce zam. i adresy reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni. 

Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien ponadto dołączyć do wniosku: 

 1. propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu; 
 2. rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 12 m-cy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku. 

(W sytuacjach, gdy nie ma możliwości złożenia opisanych powyżej dokumentów, dłużnik powinien przedstawić okoliczności uniemożliwiające ich dołączenie i je uprawdopodobnić.)

 1. wraz z wnioskiem dłużnik składa oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jeżeli oświadczenie to nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.(art. 25 Pr.upadł.). 

(Niezłożenie ww. oświadczenia, powoduje zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości, bez wzywania dłużnika o usunięcie tego braku.)

Elementy konieczne wniosku wierzyciela:

 1. uprawdopodobnienie wierzytelności, podanie w jakiej wysokości, z jakimi należnościami ubocznymi i z jakiego tytułu przysługuje mu wierzytelność w stosunku do dłużnika. 
 2. jeżeli wierzyciel wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien dołączyć wstępne propozycje układowe.

(Niedołączenie propozycji układowych nie jest brakiem formalnym, ale powoduje niemożliwość prowadzenia postępowania o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W konsekwencji przyjmuje się, iż wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego.)

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl