niedziela, 14 czerwca 2009

Zgromadzenie wierzycieli

Zob. Internetowy Informator Prawny

Zwołuje = Sędzia Komisarz

Obligatoryjnie = gdy ustawa wymaga podjęcia uchwały zgromadzenia; na wniosek min. 2 wierzycieli mających łącznie min. 1/3 uznanych wierzytelności;

Fakultatywnie = gdy uzna to za potrzebne.

Przez obwieszczenie = określające termin, miejsce i przedmiot obrad zgromadzenia. Obwieszczenie przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia. Odpisy obwieszczenia doręcza się: syndykowi, nadzorcy sądowemu, zarządcy, członkom rady wierzycieli i upadłemu. 

Przewodniczy = Sędzia-komisarz, bez prawa głosu

Z przebiegu sporządza się protokół.

Prawo uczestnictwa z prawem głosu =
wierzyciele uznanych wierzytelności.

Sędzia-komisarz może dopuścić = na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu upadłego = wierzyciela wierzytelności uprawdopodobnionej lub warunkowej.

Głosy oblicza się = wg sumy wierzytelności na liście.

Wierzytelność solidarna lub niepodzielna = głosowanie przez wspólnego pełnomocnika (pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym !!!!; udzielone adwokatowi lub radcy nie wymaga poświadczenia).

Pełnomocnikiem może być także jeden z wierzycieli.

Nie ma prawa głosu:

  • wierzytelności nabyta po ogłoszeniu upadłości, chyba że jako spłata długu powstałego przed ogłoszeniem upadłości.
  • w spr. dot. układu = małżonek upadłego, krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny lub powinowaty w linii bocznej do 2 stopnia włącznie, przysposabiający, przysposobiony, a gdy upadłym jest osobowa spółka handlowa, wspólnik odp. za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, będący jej wierzycielem, oraz osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Wierzyciele będący spółką powiązaną z upadłym oraz osoby upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką i osoby upoważnione do jej reprezentacji, jeżeli upadły jest spółką dominującą.

Głosowanie odbywa się ustnie = zasada.

Sędzia-komisarz może zarządzić głosowanie
pisemne = wówczas głosuje się na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. (adwokat bez poświadczenia).

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych, większością głosów wierzycieli mających przynajmniej 1/5 sumy wierzytelności.

W sprawach o wyłączenie mienia z masy upadłości - przynajmniej 2/3 ogólnej sumy uznanych wierzytelności.

Sędzia-komisarz może uchylić uchwałę zgromadzenia wierzycieli, jeżeli jest sprzeczna z prawem lub narusza dobre obyczaje albo rażąco narusza interes wierzyciela, który głosował przeciw uchwale. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.

W razie odroczenia zgromadzenia = sędzia-komisarz podaje nowy termin obecnym = nie dokonuje się ponownego obwieszczenia.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl