niedziela, 14 czerwca 2009

Propozycje układowe

Zob. Internetowy Informator Prawny

Jeżeli sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu, a propozycje układowe nie zostały wcześniej złożone, upadły powinien zgłosić je
w terminie 1 m-ca (od postanowienia). Do propozycji załącza: rachunek przepływów pieniężnych za okres ostatnich 12 m-cy. W tym samym czasie propozycje układowe może złożyć również: nadzorca sądowy albo zarządca. Termin ten sędzia-komisarz może z ważnych powodów przedłużyć do 3 m-cy. 

Niezgłoszenie przez upadłego propozycji układowych w terminie = upadły traci:

  • prawo zarządu masą upadłości, jeżeli prawa takiego wcześniej nie został pozbawiony,
  • prawo do składania propozycji układowych. 

Jeżeli sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu na wniosek wierzyciela, który zgłosił wstępne propozycje układowe, wierzyciel ten może również złożyć propozycje układowe (terminy jak dla upadłego).

Jeżeli sąd ogłosił upadłość likwidacyjną = propozycje układowe mogą zgłosić:

  • upadły,
  • syndyk,
  • rada wierzycieli.

Sąd
zmienia postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku na upadłośc z możliwością zawarcia układu, jeżeli są podstawy do takiej zmiany (podstawą jest złożenie propozycji układowych przez wskazane osoby oraz warunek, że materiał zebrany w sprawie daje podstawy do przypuszczeń, że wierzyciele zostaną zaspokojeni w drodze układu w wyższym stopniu niż zaspokojeni byliby poprzez likwidację majątku upadłego).

Propozycje układowe powinny określać sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego oraz zawierać uzasadnienie (propozycje są przedmiotem głosowania na zgromadzeni wierzycieli), a w szczególności:

  1)  odroczenie wykonania zobowiązań;

  2)  rozłożenie spłaty długów na raty;

  3)  zmniejszenie sumy długów;

  4)  konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;

  5)  zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Jeżeli propozycje układowe polegają na zmianie treści stosunków prawnych lub praw, ustanowieniu albo zmianie zabezpieczenia wierzytelności, do propozycji układowych należy dołączyć w formie prawem przewidzianej bezwarunkowe oświadczenie osób, od których zgody uzależniona jest zmiana stosunku prawnego lub prawa albo zmiana zabezpieczenia wierzytelności.

Warunki restrukturyzacji zobowiązań upadłego powinny być jednakowe w stosunku do wierzycieli tej samej kategorii, chyba że wierzyciel
zgodził się na warunki mniej korzystne

Korzystniejsze warunki
można przyznać wierzycielom mającym drobne wierzytelności, a także wierzycielom, którzy po ogłoszeniu upadłości udzielili lub mają udzielić kredytu niezbędnego do wykonania układu. 

Warunki restrukturyzacji zobowiązań ze stosunku pracy nie mogą pozbawiać pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uzasadnienie propozycji układowych powinno zawierać m.in.:  opis stanu przedsiębiorstwa ze szczególnym określeniem jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, prawnej oraz organizacyjnej, analizę rynku,  metody i źródła finansowania wykonania układu,  osoby odpowiedzialne za wykonanie układu,  ocenę alternatywnego sposobu restrukturyzacji zobowiązań.

Układ likwidacyjny = układ przewidujący zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Może przewidywać, że majątek przejmą wierzyciele (lub sprzedaż na aukcji + spłaty i dopłaty)

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl