niedziela, 14 czerwca 2009

Wobec kogo można ogłosić upadłość?

Zob. Internetowy Informator Prawny

Zasada = upadłość można ogłosić wobec przedsiębiorców.

Przedsiębiorca,(na gruncie ustawy):

 • osoba fizyczna;
 • osoba prawna;
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przepisy ustawy stosuje się także do:

 • sp. z o.o. i S.A. nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem;
 • wspólników spółki partnerskiej;
 • oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu przepisów prawa bankowego.

Uregulowania szczególne:

 1. śmierć przedsiębiorcy: można ogłosić upadłość w razie śmierci dłużnika, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie 1 roku od dnia śmierci; wniosek może złożyć: wierzyciel, spadkobierca, oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, choćby nie dziedziczyli po nim spadku;
 2. zaprzestanie działalności gospodarczej: można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności, jeśli od dnia wykreślenia z KRS albo innego rejestru nie upłynął 1 rok;
 3. niezarejestrowana działalność: można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie dopełniła obowiązku zgłoszenia w KRS albo innym rejestrze;

Nie można ogłosić upadłości:

 • Skarbu Państwa;
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • publicznych samodzielnych ZOZ,
 • instytucji i osób prawnych utworzonych:
  • w drodze ustawy (np. Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, "Porty Lotnicze", NBP, Giełda Papierów Wartościowych)
  • w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą (np. spółki kolejowe, "Polskie Radio – SA")
 • osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne;
 • uczelni

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl