niedziela, 14 czerwca 2009

Wpływ upadłości na inne postępowania (2)

Zob. Internetowy Informator Prawny

Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upad. z możliwością zawarcia układu.

W przypadku ustanowienia
zarządu własnego upadłego =


nadzorca sądowy wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych i administracyjnych dot. masy upadłości prowadzonych na rzecz lub przeciwko upadłemu.

Wymóg zgody nadzorcy sądowego = uznanie roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez upadłego, bez zgody nadzorcy = nie wywiera skutków prawnych.

W sprawach cywilnych nadzorca sądowy ma uprawnienia interwenienta ubocznego, stosujemy do niego odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym.

W przypadku pozbawienia upadłego prawa zarządu masą
upadłości =
, postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę. Zarządca prowadzi je na rzecz upadłego, ale w imieniu własnym; nie dotyczy to postępowań o alimenty należne od upadłego.

Z dniem ogłoszenia upadłości postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, zarówno sądowe jak i administracyjne prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności, które z mocy prawa są objęte układem, ulegają zawieszeniu z mocy prawa, a sumy już uzyskane w zawieszonych postępowaniach organ egzekucyjny z urzędu przekazuje do masy upadłości. Sędzia-komisarz, może uchylić dokonane zajęcia lub zabezpieczenia, z wyjątkiem ustanowionych w postępowaniu zabezpieczającym hipotek przymusowych i morskich, gdy jest to niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa upadłego lub z innych ważnych przyczyn.

Jeżeli w okresie od dnia ogłoszenia upadłości do dnia ogłoszenia w MSiG postanowienia o ogłoszeniu upadłości, w ramach prowadzonych postępowań zabezpieczających albo egzekucyjnych wypłacono już wierzycielom sumy uzyskane w egzekucji, otrzymane należności zalicza się na poczet należności określonych układem, a w razie zmiany orzeczenia na ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, zalicza się na poczet sum uzyskanych z podziału funduszów masy upadłości.

Sędzia-komisarz, na wniosek lub z urzędu, może zawiesić postępowania zabezpieczające albo egzekucje prowadzone przeciwko upadłemu, co do należności nie objętych układem. Zawieszenie to nie może trwać dłużej niż 3 m-ce. Nie dotyczy to postępowań zabezpieczających i egzekucji alimentów i rent za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, jak również egzekucji należności za pracę, do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku ogłoszenia upadłości zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego traci moc, a toczące się postępowanie ulega umorzeniu.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl