niedziela, 14 czerwca 2009

Rada wierzycieli

Zob. Internetowy Informator Prawny

Fakultatywny organ wierzycieli.

Jeżeli nie powołana = czynności wykonuje sędzia komisarz.

Powołanie:

 1. postanowieniem sędziego-komisarza albo
 2. uchwałą zgromadzenia wierzycieli.

Sędzia-komisarz powołuje RW jeżeli:

 • nie została powołana przez zgromadzenie wierzycieli,
 • uzna to za potrzebne,
 • na wniosek wierzycieli mających 1/5 wierzytelności.

Skład = albo 3, albo 5 członków + 1 albo 2 zastępców – spośród wierzycieli.

Zadania:

 1. wyrażanie zgody na dokonanie niektórych czynności
  przez syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę;
 2. kontrola czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy;
 3. badanie stanu funduszów masy upadłości;
 4. pomoc syndykowi, nadzorcy sądowemu i zarządcy;
 5. wyrażenie opinii w sprawach określonych przez sędziego-komisarza, syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę;
 6. przedstawienie sędziemu-komisarzowi uwag o działalności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy;
 7. występowanie do sędziego-komisarza z wnioskiem o odwołanie syndyka, nadzorcy sądowego czy zarządcy.

Zgody RW wymaga:

 1. dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma być prowadzone dłużej niż 3 m-ce od ogłoszenia upadłości;
 2. odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości;
 3. sprzedaż nieruchomości
  z wolnej ręki;
 4. sprzedaż praw i wierzytelności;
 5. zaciąganie pożyczek lub kredytów oraz obciążenie prawami rzeczowymi majątku upadłego ograniczonymi;
 6. odstąpienie lub wykonanie umowy wzajemnej;
 7. uznanie, zrzeczenie się roszczenia i zawarcie ugody co do roszczeń spornych oraz poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego.

Bez zezwolenia = czynność musi być dokonana niezwłocznie + wartości do 10.000 zł.

Uchwały RW nie podlegają zaskarżeniu.

Uchylenie uchwały jest możliwe, gdy uchwała jest sprzeczna z prawem, narusza dobre obyczaje lub interesy wierzycieli.

RW nie dysponuje środkami przymusu.

Członek RW ma prawo do zwrotu koniecznych wydatków związanych z jego udziałem w posiedzeniu rady wierzycieli.

Sędzia-komisarz może przyznać
wynagrodzenie za udział w posiedzeniu.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl