niedziela, 14 czerwca 2009

Wykonanie planu podziału

Zob. Internetowy Informator Prawny

Plan podziału wykonuje się niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.

Wykonanie planu podziału nie może jednak nastąpić przed uprawomocnieniem się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

W razie wniesienia zarzutów p-ko planowi lub zażalenia na postanowienie w sprawie zarzutów, plan wykonuje się w tych częściach, których nie dotyczą żądania zgłoszone w zarzutach lub zażaleniu. W takim przypadku zakres wykonania planu określa sędzia-komisarz.

Wykonanie planu podziału polega na:

  • ZASADA = syndyk wydaje wierzycielowi należną mu kwotę lub przelewa na rachunek bankowy wierzyciela.
  • Jeżeli zapłata wierzytelności zależy od warunku zawieszającego, wydaje się wierzycielowi, jeżeli udowodni, że warunek się ziścił; w przeciwnym razie składa się do depozytu sądowego. 
  • Sumę na zaspokojenie wierzytelności niewymagalnej składa się do depozytu sądowego.
  • Sumy na zaspokojenie wierzytelności, co do których wniesiono zarzut, pozostawia się w depozycie sądowym do czasu rozpoznania zarzutu.
  • Jeżeli wierzyciel nie odbierze w terminie 1 m-ca lub nie podał rachunku bankowego = sumy składa się do depozytu sądowego.
  • Sumę, której wysokość zależy od warunku rozwiązującego = wydaje się wierzycielowi bez zabezpieczenia, chyba że obowiązek zabezpieczenia ciąży na wierzycielu z mocy istniejącego między nim a upadłym stosunku prawnego. 
  • Sumę, za którą upadły odp. solidarnie lub niepodzielnie z O3 = wydaje się wierzycielowi w wysokości należnej mu w dniu sporządzenia planu, współdłużnikowi zaś w wysokości dokonanej zapłaty.

W sprawach o złożenie do depozytu sądowego orzeka sędzia-komisarz.

Po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego sumy zatrzymane w depozycie, o ile nie przypadną osobie wskazanej w planie podziału, wydaje się upadłemu na jego wniosek.

O wydaniu sumy z depozytu sądowego orzeka:

  • do chwili zakończenia postępowania upadłościowego = sędziego-komisarza.
  • po zakończeniu postępowania upadłościowego = SR na zas. ogólnych.

Niepodjęte depozyty przechodzą na własność Skarbu Państwa.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl