niedziela, 14 czerwca 2009

Kto zgłasza?

Zob. Internetowy Informator Prawny

Kto może zgłosić wniosek o upadłość?

Wszczęcie postępowania tylko na wniosek.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić:

 1. dłużnik
 2. wierzyciel dłużnika

(generalnie każdy wierzyciel – poza wierzycielem przyszłym np. poręczycielem)

 1. w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki osobowej

(czyli nie mogą zgłosić: partner – z art. 95 § 1 ksh, komandytariusz w spółce komandytowej i akcjonariusz w komandytowo-akcyjnej)

 1. w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - każdy, kto ma prawo reprezentować osobę prawną sam lub łącznie z innymi osobami
 2. w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ założycielski PP;
 3. w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
 4. w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji - każdy z likwidatorów;
 5. w stosunku do osoby prawnej wpisanej do KRS - kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o KRS;
 6. w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100.000 euro - organ udzielający pomocy.

Na podstawie przepisów szczególnych wniosek może złożyć:

 1. Komisja Nadzoru Finansowego – co do banków,
 2. Komisja Nadzoru Finansowego – co do zakładów ubezpieczeń
 3. Bank – reprezentant w stosunku do przedsiębiorców emitujących obligacje;

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl