niedziela, 14 czerwca 2009

Kategorie wierzytelności

Zob. Internetowy Informator Prawny

Kategorie wierzytelności i należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości

Kategoria I:

 1. koszty postępowania upadłościowego,
 2. składki pracownicze na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników,
 3. należności ze stosunku pracy
  (wszelkie roszczenia, jakie powstają ze stosunku pracy),
 4. należności rolników z tyt. umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa za ostatnie 2 lata (dostawy produktów rolnych z umów kontraktacji a nawet sprzedaży),
 5. renty należne za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci (mogą powstać przed, jak i po ogłoszeniem upadłości; podstawą prawną są przepisy o czynach niedozwolonych a także przepisy o należnościach z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych)
 6. ciążące na upadłym zobowiązania alimentacyjne,
 7. należności powstałe wskutek czynności syndyka albo zarządcy,
 8. należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów wzajemnych, których wykonania żądał syndyk albo zarządca,
 9. należności z tyt. bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości (korzyści, które masa uzyskała po ogłoszeniu upadłości w wykonaniu umowy zawartej z upadłym po ogłoszeniu upadłości) oraz
 10. należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych za zgodą nadzorcy sądowego;

Kategoria II:

 1. podatki, inne daniny publiczne,
 2. niepodlegające zaspokojeniu w kategorii I należności z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne należne za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości wraz z należnymi od nich odsetkami i kosztami egzekucji;

(np. składki na ubezpieczenie społeczne z umowy zlecenia)

Kategoria III:

inne wierzytelności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii czwartej, wraz
z odsetkami za ostatni rok
przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji;

Kategoria IV:

Odsetki (powyżej 1 roku), które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl