niedziela, 14 czerwca 2009

Zaskarżanie listy wierzytelności

Zob. Internetowy Informator Prawny

 1. Listę sporządza syndyk (nadzorca sądowy, zarządca)
 2. Następnie przekazuje ją do zatwierdzenia sędziemu-komisarzowi,
 3. Sędzia-komisarz ogłasza o sporządzeniu listy przez obwieszczenie i ogłoszenie w MSiG,
 4. w MSiG ukaże się wyłącznie wzmianka o sporządzeniu listy. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany
 5. W terminie 2 tygodni od ogłoszenia można wnieść sprzeciw.

Sprzeciw = jedyny środek zaskarżenia dec. syndyka o uznaniu, odmowie uznania wierzytelności.

Uprawniony do sprzeciwu:

 • co do uznania wierzytelności = każdy wierzyciel umieszczony na liście,
 • co do odmowy uznania = wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
 • Upadły = jeżeli projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

Sprzeciw można wnieść także na zaliczeniu do niewłaściwej kategorii wierzytelności.

Forma sprzeciwu = wymagania pisma procesowego + wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia-komisarz odrzuci sprzeciw:

 • nieodpowiadający wymogom formalnym,
 • spóźniony.

W terminie 1 tygodnia od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu można wnieść go ponownie.

Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu = sprzeciw może być oparty tylko na zdarzeniach powstałych po zamknięciu rozprawy w sprawie, w której orzeczenie zostało wydane.

Sprzeciw rozpoznaje sędzia-komisarz na rozprawie.

Postanowienia sędziego komisarza:

 • uwzględnia sprzeciw i zmienia odpowiednio listę wierzytelności, albo
 • oddala sprzeciw

Sędzia komisarz nie może przekazać sprawy do ponownego rozpoznania.

Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie (skargi kasacyjnej nie ma).

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl