niedziela, 14 czerwca 2009

Plan podziału

Zob. Internetowy Informator Prawny

Plan podziału
sporządza Syndyk i składa sędziemu-komisarzowi do zatwierdzenia.

Plan podziału
określa:

  1. sumę do podziału;
  2. wierzytelności osób uczestniczących w podziale;
  3. co komu przypada w podziale;
  4. które sumy mają być wypłacone, a które i z jakich przyczyn mają być pozostawione w depozycie sądowym;
  5. czy plan podziału jest częściowy czy ostateczny.

Plan obejmuje wierzytelności należące do tych kategorii, które mają choćby częściowe pokrycie masie.

Nie wymienia się wierzytelności:

  • dalszych kategorii, które nie znajdują pokrycia w podziale,
  • zaspokojonych poza podziałem.

Wierzytelności określa się według jej stanu z dnia sporządzenia planu podziału.

Sędzia-komisarz zawiadamia upadłego i członków rady wierzycieli oraz ogłasza przez obwieszczenie i ogłoszenie w MSiG, że plan podziału można przeglądać w sekretariacie sądu i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia (późniejszego) wnosić zarzuty. (termin procesowy, przywracany).

Plan nabiera mocy wskutek =
wyłożenia w sekretariacie i obwieszczenia, i wywiera skutki orzeczenia

Zarzuty rozpoznaje = sędzia-komisarz. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie do sądu upadłościowego. Termin do wniesienia zażalenia liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia sędziego-komisarza. Jeśli postanowienia nie ogłoszono, podlega ono doręczeniu osobom, których dotyczy i w tym przypadku termin do wniesienia zarzutów liczony jest od dnia doręczenia postanowienia.

Sędzia-komisarz może wnieść do planu poprawki lub polecić syndykowi dokonanie wskazanych zmian w planie.

Syndyk sporządza oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedanych rzeczy lub praw obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, hipoteką morską, zastawem skarbowym.

W planie podziału sumy ze sprzedaży nieruchomości syndyk wymienia dodatkowo prawa, które wskutek sprzedaży nieruchomości wygasły.

Jeżeli zarzutów nie wniesiono, sędzia-komisarz zatwierdza plan podziału. W razie wniesienia zarzutów, sprostowanie i zatwierdzenie planu podziału następuje po uprawomocnieniu się postanowienia sędziego-komisarza w sprawie zarzutów, a w razie jego zaskarżenia - po wydaniu postanowienia sądu.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl