niedziela, 14 czerwca 2009

Zgłoszenie wierzytelności

Zob. Internetowy Informator Prawny

 • Na piśmie w 2 egzemplarzach
 • + oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. (Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność.)

Treść zgłoszenia:

 1. dane wierzyciela - imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę;
 2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
 3. dowody na istnienie wierzytelności (mogą być świadkowie);
 4. kategorię (4), do której wierzytelność ma być zaliczona;
 5. zabezpieczenie związane z wierzytelnością oraz sumę zabezpieczenia;
 6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
 7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne.

Z urzędu = także bez wniosku wpisuje się na listę:

 • wierzytelność zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w KW lub w rejestrze okrętowym.
 • j.w., także jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciele chcą w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia
 • wierzytelności pracowników upadłego
 • z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jeżeli w dokumentach upadłego znajdują się tytuły egzekucyjne lub inne bezsporne dokumenty, z których wynika obowiązek ich zapłaty,
 • wierzytelność stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną, wydanymi po ogłoszeniu upadłości.


 

Wierzyciel przedsiębiorca lub preprezent. przez adwokata + braki = zwrot bez wzywania do uzupełnienia.

Wierzyciel os. fiz + braki = wezwanie do uzupełnienia.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl