niedziela, 14 czerwca 2009

Zatwierdzenie układu

Zob. Internetowy Informator Prawny

Układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd = zaskarżalne postanowienie.

Rozprawa nie wcześniej niż po upływie 1 tygodnia od ZW. 

O terminie rozprawy
zawiadamia się przez obwieszczenie, chyba że sędzia-komisarz zawiadomił o tym na zgromadzeniu wierzycieli. 

Sąd odmawia zatwierdzenia układu = jeżeli narusza on prawo albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. 

Sąd może odmówić zatwierdzenia układu = jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi i zgłosili zarzuty. 

Po odmowie zatwierdzenia układu = sąd zmienia postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację i wyznacza syndyka albo umarza postępowanie.

Po zatwierdzeniu układu = sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego = upadły odzyskuje prawo do władania i zarządzania majątkiem w takim zakresie, w jakim wynika to z treści układu.

Układ wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, choćby nie zostały umieszczone na liście. 

Układ nie wiąże wierzycieli, których upadły umyślnie nie ujawnił i którzy w postępowaniu nie uczestniczyli.

Układ nie narusza praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego i hipoteki morskiej, jeżeli były ustanowione na mieniu upadłego, chyba że uprawniony wyraził zgodę na objęcie zabezpieczonej wierzytelności układem. W przypadku wyrażenia zgody na objęcie układem zabezpieczonej wierzytelności prawa powyższe pozostają w mocy, z tym że zabezpieczają one wierzytelność w wysokości i na warunkach płatności określonych w układzie.

Układ + odpis prawomocnego postan. o zatwierdzeniu układu = podstawę wpisów w księdze wieczystej i rejestrach. Jeżeli układ przewiduje ustanowienie zarządu przymusowego na czas wykonania układu, odpis układu + odpis postanowienia = tytuł wykonawczy do wprowadzenia zarządcy we władanie majątkiem upadłego. 

Z dniem zatwierdzenia układu:

  • umorzenie egzekucji i post. zabezpiecz. (dot. należności objętych układem)
  • tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, które stanowiły podstawę do prowadzenia takich postępowań, tracą z mocy prawa wykonalność.

Wyciąg z listy wierzytelności +odpis postanowienia zatwierdzającego układ = tytuł egzekucyjny przeciwko upadłemu oraz temu, kto udzielił zabezpieczenia wykonania układu, jeżeli został w sądzie złożony dokument stwierdzający udzielenie zabezpieczenia. Po wykonaniu układu lub po wyegzekwowaniu należności stwierdzonych układem sąd na wniosek upadłego, zarządcy lub innej osoby, która jest odpowiedzialna za wykonanie układu, wydaje postanowienie o wykonaniu układu. Na postanowienie sądu w przedmiocie wykonania układu przysługuje zażalenie. Prawomocne postanowienie o wykonaniu układu stanowi podstawę do wykreślenia wszelkich wpisów w księdze wieczystej i rejestrach. Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego wykonanie układu, upadły odzyskuje prawo swobodnego zarządzania majątkiem i rozporządzania jego składnikami.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl