niedziela, 14 czerwca 2009

Ustalanie listy wierzytelności

Zob. Internetowy Informator Prawny

Listę wierzytelności sporządza = syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca. Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności.

Ustalona lista podlega zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza, po rozpatrzeniu sprzeciwów lub po upływie terminu do ich wniesienia. Za listę wierzytelności (a nie za jej projekt) uważać należy już dokument sporządzony przez syndyka (nadzorcę, zarządcę)

O uznaniu wierzytelności decyduje syndyk (nadzorca sądowy, zarządca).

Gdy wierzytelność jest umieszczana na liście z urzędu, należy wpisać o tym wzmiankę.

Lista powinna zawierać:

  1. w jakiej kwocie wierzytelność jest uznana albo wzmiankę o odmowie uznania,
  2. kategorię zaspokojenia,
  3. wzmiankę o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia,
  4. wzmiankę o tym, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku,
  5. informację o możności potrącenia,
  6. informację o stanie postępowań sądowego albo administracyjnego mającego za przedmiot istnienie lub wysokość wierzytelności, jej zabezpieczenie lub prawo potrącenia,
  7. uzasadnienie odmowy uznania wierzytelności lub zaprzeczenia innym oświadczeniom wierzyciela,
  8. wzmiankę o uznaniu przez upadłego wierzytelności i jego uzasadnieniu, a jeśli upadły nie składał oświadczenia - wzmiankę o tym z podaniem przyczyny.
  9. Wzmiankę o wierzytelnościach wpisanych z urzędu.

Jeżeli wierzyciel upadłościowy chce skorzystać z prawa potrącenia powinien o tym oświadczyć nie później niż przy zgłoszeniu wierzytelności (art. 89 ust. 3, art. 96).

Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście w kwocie naliczonej do dnia ogłoszenia upadłości. W postępowaniu upadłościowym wierzyciel co do zasady traci prawo do zaspokojenia odsetek przypadających za czas od dnia ogłoszenia upadłości dłużnika (art. 92 ust. 1).

Wierzytelności mające za przedmiot świadczenia okresowe umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie odpowiadającej ich wartości. Nieuiszczone świadczenia przypadające za czas sprzed ogłoszenia upadłości umieszcza się na liście sumując ich kwotę i doliczając odsetki do dnia ogłoszenia upadłości. Jeżeli czas trwania świadczeń okresowych jest oznaczony (np. przy umowie renty zawartej na czas oznaczony) należy zsumować kwotę poszczególnych świadczeń za cały okres trwania stosunku prawnego.

Artykuł 249 (m.in. ograniczenie odsetek do 6%) nie dotyczy świadczeń okresowych (czynszu) z takich stosunków prawnych, jak najem lub dzierżawa, w których najemcą lub dzierżawcą był upadły. Czynsz jest przecież wynagrodzeniem za korzystanie z rzeczy przez masę upadłości - nie podlega zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym, lecz są zaspokajane na bieżąco zgodnie z art. 343 ust. 1.

Co się tyczy roszczeń alimentacyjnych przypadających za okres po ogłoszeniu upadłości syndyk zaspokaja je nie tylko w miarę wpływu do masy stosownych sum, ale ponadto "w przypadających terminach płatności" jednoznacznie wyklucza możliwość ich kapitalizacji.

Wierzytelność w walucie obcej bez względu na termin jej wymagalności umieszcza się na liście po przeliczeniu na pieniądze polskie według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia ogłoszenia upadłości, a gdy takiego kursu nie było - według średniej ceny rynkowej z tej daty.

Termin zgłaszania wierzytelności = określa postanowienie o ogłoszeniu upadłości (nim 1- max 3 m-ce).

Uchybienie terminowi = nie pozbawia prawa udziału w postępowaniu, lecz sprawia, że czynności dokonane wcześniej są skuteczne i nie mogą być kwestionowane + poniesienie kosztów wywołanych spóźnieniem.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl