niedziela, 14 czerwca 2009

Zakaz prowadzenia działalności

Zob. Internetowy Informator Prawny

Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz = pozbawienie na okres od 3 do 10 lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz

pełnienia funkcji członka RN, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu

Wobec osoby, która ze swej winy:

  1. będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie 2 tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości albo
  2. po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, do których wydania lub wskazania była zobowiązana z mocy ustawy, albo
  3. po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo
  4. jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

Bez względu na winę względem osoby, wobec której:

  1. już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego;
  2. ogłoszono upadłość nie dawniej niż 5 lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości.

Sąd może orzec zakaz wobec osoby fizycznej, także jeżeli niewypłacalność jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa.

Sąd może orzec zakaz wobec osób, które były uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub spółki handlowej niemającej osobowości prawnej oraz innych przedsiębiorców.

Zakaz orzeka
sąd upadłościowy lub jeżeli postępowania upadłościowego nie wszczęto albo oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe, orzeka sąd właściwy do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości.

Postępowanie wszczyna się na wniosek
wierzyciela, syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy, Prezesa UOKiK i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Tryb = nieprocesowy.

Sąd wydaje postanowienie
po przeprowadzeniu rozprawy.

Od postanowienia sądu II instancji przysługuje kasacja.

Odpis postanowienia sąd przesyła do KRS.

Nie orzeka się zakazu = jeżeli postęp. w tej sprawie nie zostało wszczęte w terminie 1 roku od umorzenia lub zakończenia postępowania upadł. albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a gdy nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości, od dnia, w którym dłużnik obowiązany był taki wniosek złożyć.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl