niedziela, 14 czerwca 2009

Zawarcie układu

Zob. Internetowy Informator Prawny

  • Układ zawierany jest na Zgromadzeniu Wierzycieli(ZW).
  • ZW powinno się odbyć w terminie 1 m-ca od zatwierdzenia listy wierzytelności.
  • Zawiadamiając o zgromadzeniu doręcza się propozycje układowe oraz informacje o podziale wierzycieli na kategorie interesów.
  • Na ZW nadzorca sądowy albo zarządca składa sprawozdanie o stanie przedsiębiorstwa oraz opiniuje realność propozycji układowych.
  • Kilka propozycji układowych = sędzia-komisarz ustala kolejność głosowania nad propozycjami. Przyjęcie jednej propozycji układowej = wyklucza głosowanie nad dalszymi. 
  • Układ zostaje przyjęty = jeżeli za głosowało większość wierzycieli z każdej kategorii interesów, mających łącznie nie mniej niż 2/3 wierzytelności, które uprawniają do uczestniczenia w głosowaniu.
  • Mimo nie uzyskania większości w jednej z kategorii, układ zostaje przyjęty = jeżeli wierzyciele z tej listy zostaną zaspokojeni w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku upadłości obejmującego likwidację (w tym przypadku zawarcie układu stwierdza sędzia-komisarz postanowieniem).
  • Jeżeli nie doszło do zawarcia układu = sąd niezwłocznie zmienia postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej i ustanawia syndyka. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Ponowne dopuszczenie do układu jest niedopuszczalne.

Upadły oraz wierzyciele mogą zgłosić zmiany do propozycji układowych (kolejność głosowania nad zmianami ustala sędzia – komisarz – tak jak przy głosowaniu nad propozycjami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach sędzia-komisarz może odroczyć głosowanie nad układem na okres do 1 m-ca. Odroczenie nie może być ponowione.

Jeżeli układ określa zabezpieczenie jego wykonania przez osoby trzecie, udzielenie kredytu upadłemu lub zgodę osób trzecich na zmianę treści praw lub stosunków prawnych, głosowanie nad układem może odbyć się tylko wtedy, gdy na zgromadzeniu wierzycieli przedłożone zostaną dokumenty, z których wynika, że zobowiązania te po zawarciu układu zostaną wykonane.

W zgromadzeniu może brać udział także wierzyciel, którego wierzytelność nie została umieszczona na liście wierzytelności, jeżeli przedstawi sędziemu-komisarzowi prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną stwierdzające jego wierzytelność.

W zgromadzeniu nie biorą udziału wierzyciele wierzytelności spornych.

Sędzia-komisarz może zwołać ZW wyznaczone w celu zawarcia układu także wtedy, gdy suma spornych wierzytelności nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl