niedziela, 14 czerwca 2009

Wykonanie planu podziału

Zob. Internetowy Informator Prawny

Plan podziału wykonuje się niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.

Wykonanie planu podziału nie może jednak nastąpić przed uprawomocnieniem się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

W razie wniesienia zarzutów p-ko planowi lub zażalenia na postanowienie w sprawie zarzutów, plan wykonuje się w tych częściach, których nie dotyczą żądania zgłoszone w zarzutach lub zażaleniu. W takim przypadku zakres wykonania planu określa sędzia-komisarz.

Wykonanie planu podziału polega na:

 • ZASADA = syndyk wydaje wierzycielowi należną mu kwotę lub przelewa na rachunek bankowy wierzyciela.
 • Jeżeli zapłata wierzytelności zależy od warunku zawieszającego, wydaje się wierzycielowi, jeżeli udowodni, że warunek się ziścił; w przeciwnym razie składa się do depozytu sądowego. 
 • Sumę na zaspokojenie wierzytelności niewymagalnej składa się do depozytu sądowego.
 • Sumy na zaspokojenie wierzytelności, co do których wniesiono zarzut, pozostawia się w depozycie sądowym do czasu rozpoznania zarzutu.
 • Jeżeli wierzyciel nie odbierze w terminie 1 m-ca lub nie podał rachunku bankowego = sumy składa się do depozytu sądowego.
 • Sumę, której wysokość zależy od warunku rozwiązującego = wydaje się wierzycielowi bez zabezpieczenia, chyba że obowiązek zabezpieczenia ciąży na wierzycielu z mocy istniejącego między nim a upadłym stosunku prawnego. 
 • Sumę, za którą upadły odp. solidarnie lub niepodzielnie z O3 = wydaje się wierzycielowi w wysokości należnej mu w dniu sporządzenia planu, współdłużnikowi zaś w wysokości dokonanej zapłaty.

W sprawach o złożenie do depozytu sądowego orzeka sędzia-komisarz.

Po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego sumy zatrzymane w depozycie, o ile nie przypadną osobie wskazanej w planie podziału, wydaje się upadłemu na jego wniosek.

O wydaniu sumy z depozytu sądowego orzeka:

 • do chwili zakończenia postępowania upadłościowego = sędziego-komisarza.
 • po zakończeniu postępowania upadłościowego = SR na zas. ogólnych.

Niepodjęte depozyty przechodzą na własność Skarbu Państwa.

Plan podziału
określa:

 1. sumę do podziału;
 2. wierzytelności osób uczestniczących w podziale;
 3. co komu przypada w podziale;
 4. które sumy mają być wypłacone, a które i z jakich przyczyn mają być pozostawione w depozycie sądowym;
 5. czy plan podziału jest częściowy czy ostateczny.

Plan obejmuje wierzytelności należące do tych kategorii, które mają choćby częściowe pokrycie masie.

Nie wymienia się wierzytelności:

 • dalszych kategorii, które nie znajdują pokrycia w podziale,
 • zaspokojonych poza podziałem.

Wierzytelności określa się według jej stanu z dnia sporządzenia planu podziału.

Sędzia-komisarz zawiadamia upadłego i członków rady wierzycieli oraz ogłasza przez obwieszczenie i ogłoszenie w MSiG, że plan podziału można przeglądać w sekretariacie sądu i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia (późniejszego) wnosić zarzuty. (termin procesowy, przywracany).

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl