niedziela, 14 czerwca 2009

Uchylenie układu

Zob. Internetowy Informator Prawny

Sąd na wniosek wierzyciela lub upadłego albo osoby, która z mocy układu uprawniona jest do wykonania lub nadzorowania wykonania układu, uchyla układ, jeżeli:

  1. upadły nie wykonuje postanowień układu albo
  2. jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany.

Uchylenie układu z innych przyczyn jest niedopuszczalne.

Na postanowienie o uchyleniu układu przysługuje zażalenie. Jeżeli przed rozpoznaniem wniosku o zmianę układu wpłynął wniosek o uchylenie układu, sąd rozpoznaje obydwa wnioski łącznie.

Jeżeli sąd uchyla układ = zmienia postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego i ustanawia sędziego-komisarza oraz syndyka.

Uchylenie układu ze swej istoty pociąga za sobą uchylenie skutków powstałych w związku z zawarciem i zatwierdzeniem układu. Układ restrukturyzuje zobowiązania upadłego. W związku z tym konsekwencją uchylenia układu jest to, że w postępowaniu upadłościowym wierzyciele dochodzą swoich wierzytelności w pierwotnej ich wysokości, a odsetki od tych wierzytelności nalicza się do dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu.

Wypłacone na podstawie układu sumy zalicza się na poczet dochodzonych wierzytelności.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio, jeżeli wierzytelność została zaspokojona na podstawie układu w inny sposób.

Hipoteka, prawo zastawu, prawo zastawu rejestrowego, prawo zastawu skarbowego i hipoteka morska zabezpieczają wierzytelność w takiej wysokości, w jakiej nie została jeszcze zaspokojona.

Po uchyleniu układu wyciąg z listy wierzytelności traci moc tytułu egzekucyjnego (art. 296), w wyniku tego po uchyleniu układu wszczętą egzekucję na podstawie tego tytułu należy umorzyć (art. 825 pkt 2 k.p.c.).

Zob. Forum prawne

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl